26.5 C
Belgrade
17/06/2024

Centar za međunarodnu javnu politiku

Vizija

Centar za međunarodnu javnu politiku је nevladino i neprofitno udruženje čiji je opšti cilj da podstiče i unapređuje međunarodnu saradnju u oblastima spoljne politike, diplomatije, privrede, obrazovanja, kulture i održivog razvoja. Organizacija, takođe, ima za cilj podsticanje saradnje sa unutrašnjim političkim i državnim subjektima, kao i sa odgovarajućim institucijama iz inostranstva. Centar želi da, kao aktivni član civilnog društva, bude medijum saradnje između građana, u prvom redu mladih ljudi, medija i donosioca političkih odluka kako bi Srbija stala u red modernih, demokratski uređenih društava sa višim stepenom svesti o aktuelnim lokalnim i globalnim društveno-političkim problemima.

Misija

Kako bi sproveo svoju viziju u delo Centar aktivno radi na pokretanju brojnih društvenih tema, inicijativa i humanitarnih akcija, ali i na organizovanju brojnih stručnih panel diskusija, seminara i javnih debata o raznim društvenim, političkim, ekološkim, kulturnim i ekonomskim pitanjima. Ideja je bila da od samog starta Centar bude mesto okupljanja najperspektivnijih i najuspešnijih mladih ljudi koji bi imali zadatak da svojim delovanjem utiču na svoje vršnjake kako bi se lanac omladinskog aktivizma proširio i izvan same organizacije.

Mlade ljude vidimo kao glavne pokretače društvenih promena i stoga smo svoje pravce delovanja usmerili ka širem spektru društvenih tema želeći da svakome damo prostor za kreativnu slobodu koja, u krajnoj liniji, treba da dovede do većeg nivoa informisanosti, društvene svesti i novih naučnih saznanja. Na kraju, kako bi naša misija bila kompletna, Centar teži i ka jačanju političkog dijaloga u Srbiji kroz otvorenu i slobodnu razmenu mišljenja između različitih političkih aktera na ravnopravan i demokratski način.