-2.5 C
Belgrade
19/02/2019

Predsednik

Aleksandar Klarić

Predsednik

Aleksandar Klarić je rođen 10. oktobra 1994. godine u Kotoru, Republika Crna Gora. Proglašen je za đaka generacije u Osnovnoj školi „Stefan Mitrov Ljubiša“, a nosilac je diplome „Luča“ gimnazije „Danilo Kiš“ u Budvi za izuzetne rezultate u učenju.

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer međunarodni odnosi. Od 2017. godine studije nastavlja na master programu Evropska politika i upravljanje krizama na Univerzitetu u Beogradu. Master rad pod nazivom „Značaj i uloga lokalne samouprave u Evropskoj uniji danas“ uspešno je odbranio 2018. godine sa ocenom deset (10). Od  2018. godine svoje školovanje nastavlja na doktorskim studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Osnivač je i predsednik Centra za međunarodnu javnu politiku. Učestvovao je u brojnim projektima i konferencijama iz oblasti međunarodne politike i nevladinog sektora. Posebno se interesuje za oblast međunarodnih odnosa  i diplomatiju. Služi se engleskim, italijanskim i arapskim jezikom.

Predsednik predstavlja i zastupa Centar za međunarodnu javnu politiku u skladu sa zakonom i Statutom Centra, učestvuje u radu Skupštine i Upravnog odbora Centra. Rukovodi radom Centra i vrši kontrolu rada organa Centra. Predsednik je ovlašćen da zastupa Centar i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Centra. Saziva Skupštinu po odluci Upravnog odbora. Priprema i vodi sastanke Upravnog odbora  kao i sve druge sastanke organizacije i predaje u arhivu svu dokumentaciju sa tih sastanaka. Mandat predsednika traje četiri godine i on se može ponovo birati na tu funkciju.